تکمیل شد

تخت سلیمان تا کانی گراوان – ۱۵ الی ۱۸ آبان

بازدید از زادگاه زرتشت تا چشمه حیرت انگیز گراوان و صفر مرزی
10+
2 از 6
3/5 روز