تکمیل شد

تخت سلیمان تا کانی گراوان – ۱۵ الی ۱۸ آبان

بازدید از زادگاه زرتشت تا چشمه حیرت انگیز گراوان و صفر مرزی
10+
2 از 6
3/5 روز
تکمیل شد

طبس تا کال جنی – ۱۵ الی ۱۸ آبان

نگین زیبای کویر با رودخانه ها و روستاهایی سرسبز و مسحور کننده
8+
1 از 6
3/5 روز
تکمیل شد

کویر مصر – ۲۳ الی ۲۵ آبان

سرزمین شن های روان و قناتهای کهن، افسون بارش ستاره ها و سکوت وصف ناپذیر کویر
8+
2/5 روز
اصفهان