تکمیل شد

ابوزیدآباد و شهر زیرزمینی اویی – ۲۹ دی

سفر به قلب زمین و سرزمین شن های روان
8+
1 از 5
1 روز
موجود است

طبس، کال جنی – ۳ تا ۶ بهمن

نگین زیبای کویر با رودخانه ها و روستاهایی سرسبز و مسحور کننده
8+
2 از 5
3/5 روز
موجود است

کویر مصر – ۱۱ الی ۱۳ بهمن

سرزمین شن های روان و قناتهای کهن، افسون بارش ستاره ها و سکوت وصف ناپذیر کویر
8+
1 از 5
2/5 روز