تکمیل شد

ترکمن صحرا و خالد نبی – نوروز ۹۷

به دیدار سرزمین اسب و دوتار، مردمانی کوشا، مهجور و دوست داشتنی
8+
1 از 5
3/5
تکمیل شد

کویر مصر – نوروز ۹۷

سرزمین شن های روان و قناتهای کهن، افسون بارش ستاره ها و سکوت وصف ناپذیر کویر
8+
1 از 5
2/5 روز