تکمیل شد

جنگل پاجی – منطقه حفاظت شده بولا – ۲۵ آبان

جنگل نوردی در دالان درختان انجیلی و تماشای شکوه خزان
10+
2 از 6
1 روز
تکمیل شد

طبس تا کال جنی – ۱۵ الی ۱۸ آبان

نگین زیبای کویر با رودخانه ها و روستاهایی سرسبز و مسحور کننده
8+
1 از 6
3/5 روز
تکمیل شد

مرسی سی ، جنگل راش – ۲۵ آبان

جنگل نوردی در دالان درختان درهم تنیده و دورنمای دماوند
10+
3 از 6
1 روز