تورها

تکمیل شد

تخت سلیمان تا کانی گراوان – ۱۵ الی ۱۸ آبان

بازدید از زادگاه زرتشت تا چشمه حیرت انگیز گراوان و صفر مرزی
10+
2 از 6
3/5 روز
موجود است
8+
1 روز
اصفهان
موجود است

جنگل پاجی – منطقه حفاظت شده بولا – ۲ آذر

جنگل نوردی در دالان درختان انجیلی و تماشای شکوه خزان
10+
2 از 6
1 روز
موجود است

جنگل پاجی – منطقه حفاظت شده بولا – ۲۵ آبان

جنگل نوردی در دالان درختان انجیلی و تماشای شکوه خزان
10+
2 از 6
1 روز
موجود است

طبس تا کال جنی – ۱ الی ۴ آذر

نگین زیبای کویر با رودخانه ها و روستاهایی سرسبز و مسحور کننده
8+
1 از 6
3/5 روز
تکمیل شد

طبس تا کال جنی – ۱۵ الی ۱۸ آبان

نگین زیبای کویر با رودخانه ها و روستاهایی سرسبز و مسحور کننده
8+
1 از 6
3/5 روز
موجود است

کویر مصر – ۲۳ الی ۲۵ آبان

سرزمین شن های روان و قناتهای کهن، افسون بارش ستاره ها و سکوت وصف ناپذیر کویر
8+
2/5 روز
اصفهان
موجود است

مرسی سی ، جنگل راش – ۲۵ آبان

جنگل نوردی در دالان درختان درهم تنیده و دورنمای دماوند
10+
3 از 6
1 روز
موجود است

هلی دشت – خزان گردی – ۲۵ آبان

جنگل نوردی در ییلاق هلی دشت و دالان درختان راش و ممرز
10+
2 از 6
1 روز